Baro Konfederacija

Opinogóra Górna
Pierwsza pisemna wzmianka o Opinogórze Górnej pochodzi z 1185 r., kiedy to wojewoda mazowiecki Komes Zyro zwrócił Opinogórę Górną siostrom norbertankom z Płocka. Jest ona zapisana pod nazwą Opinogote. Jednak dokumenty z XV wieku odnoszą się już do Opinogóry Górnej.
Opinagóra Górna
Jeden z głównych bohaterów konfederacji barskiej w Polsce, gospodarz Opinogóry Górnej Michał Hieronim Krasiński (1712-1784) był szambelanem Różańskiego i marszałkiem konfederacji barskiej. Otrzymał Opinogórę Górną w 1752 r. i stworzył linię rodu Krasińskich z Opinogóry Górnej. Majątek odziedziczył jego syn Jan Krasiński (1756-1790), wojewoda opinogórski i poseł na Sejm Czteroletni. Po śmierci Jana prawo do miasta nabył jego małoletni syn Wincenty Krasiński (1783-1858) - późniejszy generał armii napoleońskiej, senator-gubernator Królestwa Polskiego. Zanim jednak osiągnął pełnoletność, w 1795 r. nastąpił trzeci rozbiór Polski i Mazowsze znalazło się w granicach Prus. W grudniu 1806 r. wojska napoleońskie wkroczyły na Mazowsze, a po udanej kampanii cesarz Napoleon I nadał Opinogórę Górną swojemu marszałkowi, księciu Janowi Bernadotte (1763-1844) z Ponte-Corvo.
Nazwę miasta zmieniono wówczas na Opinogóra Francuska. W 1810 r. marszałek Bernadotte zrezygnował z Opinogóry, ponieważ został poproszony o objęcie tronu szwedzkiego, a następnie koronowany na Karola Jana XIV. Nadarzyła się okazja powrotu Opinogóry do rodziny Krasińskich, z której skorzystał generał Wincenty Krasiński, który dekretem cesarza Napoleona I z 20 maja 1811 r. otrzymał prawa do Opinogóry i tytuł hrabiowski. Nadanie to zatwierdził car Aleksander I. W następnych latach generał WINCENTY KRASIŃSKI starał się o utworzenie na dworze rosyjskim ordynacji opartej na majątku Opino-Góra, gdyż statut ordynacji gwarantował nienaruszalność majątku i przewidywał prawo jego dziedziczenia (zawsze przez najstarszego męskiego potomka rodu). 5 lipca 1844 r. car Mikołaj I wydał dekret o utworzeniu na Opino-Górze Ordynacji Domu Hrabiów Krasińskich.
Czytaj więcej
Rezydencja Krasińskich i Muzeum Romantyzmu
Zespół rezydencjonalny powstał w 1811 roku z inicjatywy generała Wincentego Krasińskiego. Obecnie zespół składa się z neogotyckiego pałacu, oficyny pałacowej, dworu, domu z kolumnami, domku ogrodnika, folwarku i oranżerii. Pierwszym władcą Opinogóry Górnej był Zygmunt Krasiński (1812-1859), syn generała, poeta, filozof, epistolograf, trzeci wieszcz narodowy epoki romantyzmu.
Wszystkie obiekty znajdują się w zabytkowym parku o powierzchni ponad 22 hektarów, który wyznacza granicę między wszystkimi zabytkowymi pałacami Opinogóry a kompleksem parkowym. W ramach projektów realizowanych w zabytkowej przestrzeni odrestaurowano obiekty, które niegdyś wchodziły w skład Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego, a które dziś, dzięki swoim nowym funkcjom, doskonale wpisują się w charakter miejsca i odpowiadają współczesnym wymaganiom. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wykracza poza ramy wystawiennicze. O jego wyjątkowości świadczy przede wszystkim praktyka promowania epoki romantyzmu poprzez spotkania poetyckie, warsztaty naukowe, koncerty muzyki poważnej, lekcje muzealne, imprezy edukacyjne itp.
Czytaj więcej
Współrzędne i adres